Ý nghĩa của từ set forth sth là gì:
set forth sth nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ set forth sth Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa set forth sth mình

1

0   0

set forth sth


trình bày rõ; đưa raRousseau set forth his views on education in his book 'Emile'.Rousseau trình bày rõ quan điểm của mình về giáo dục trong quyển “Emile”.Finland, Sweden, Nor [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của set forth sth
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< adhere to sth set off >>