Ý nghĩa của từ schématiquement là gì:
schématiquement nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ schématiquement Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa schématiquement mình

1

0   0

schématiquement


Bằng sơ đồ. | Giản lược, sơ lược.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của schématiquement
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< type tympanon >>