Ý nghĩa của từ sân trình cửa khổng là gì:
sân trình cửa khổng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ sân trình cửa khổng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sân trình cửa khổng mình

1

0   0

sân trình cửa khổng


Trường dạy nho học.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

sân trình cửa khổng


X. Cửa khổng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   1

sân trình cửa khổng


X. Cửa khổng.
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của sân trình cửa khổng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lũng đoạn lư hương >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa