Ý nghĩa của từ romain là gì:
romain nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ romain Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa romain mình

1

0   0

romain


La Mã. | : ''Aniquité '''romaine''''' — nhà thờ La Mã | Rô-ma. | Rômanh. | : ''Caractères '''romains''''' — chữ rômanh | : ''balance '''romaine''''' — cái cân ta | Chữ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của romain
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ville village >>