Ý nghĩa của từ reproducteur là gì:
reproducteur nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ reproducteur Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reproducteur mình

1

0   0

reproducteur


Sinh sản. | : ''Organe '''reproducteur''''' — cơ quan sinh sản | Tạo lại. | : ''Imagination '''reproductrice''''' — tưởng tượng tạo lại | Con vật giống.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của reproducteur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reproche zoo >>