Ý nghĩa của từ reproche là gì:
reproche nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ reproche Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reproche mình

1

0   0

reproche


Lời chê trách, lời trách mắng. | Lời trách móc, lời trách. | Sự không thừa nhận (người chứng). | : ''sans '''reproche'''; sans '''reproches''''' — không thể chê [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của reproche
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zoologie reproducteur >>