Ý nghĩa của từ regent là gì:
regent nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ regent Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa regent mình

1

0   0

regent


Quan nhiếp chính. | Nhân viên hội đồng quản trị trường đại học. | Nhiếp chính.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của regent
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< refer region >>