Ý nghĩa của từ raboteur là gì:
raboteur nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ raboteur Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa raboteur mình

1

0   0

raboteur


Thợ bào.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của raboteur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mượn mạch >>