Ý nghĩa của từ rốn lại là gì:
rốn lại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ rốn lại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rốn lại mình

1

0   0

rốn lại


Gắng ở thêm để chờ. | : '''''Rốn lại''' vài hôm, hắn sẽ về.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

rốn lại


Gắng ở thêm để chờ: Rốn lại vài hôm, hắn sẽ về.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

rốn lại


Gắng ở thêm để chờ: Rốn lại vài hôm, hắn sẽ về.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của rốn lại
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hữu nghị hữu ngạn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa