Ý nghĩa của từ réfutation là gì:
réfutation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ réfutation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa réfutation mình

1

0   0

réfutation


Sự bẻ lại, sự bác. | : '''''Réfutation''' d’un argument'' — sự bác một lý lẽ | Lý lẽ (để) bẻ lại, chứng cứ (để) bẻ lại, chứng cứ bác bỏ. | : ''Sa c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của réfutation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< refusé reg >>