Ý nghĩa của từ quy công là gì:
quy công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ quy công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quy công mình

1

0   0

quy công


Thừa nhận một công trạng nào thuộc về ai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

quy công


Thừa nhận một công trạng nào thuộc về ai.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

quy công


Thừa nhận một công trạng nào thuộc về ai.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của quy công
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quy tội quy trình >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa