Ý nghĩa của từ put out là gì:
put out nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ put out Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa put out mình

1

0   0

put out


Trong tiếng Anh, cụm từ "put out" có nghĩa là đưa ra, dập tắt (lửa, điếu thuốc),...
Ví dụ 1: He put out his cigarette before entering the building. (Anh ta dập tắt điếu thuốc lá trước khi vào tòa nhà)
Ví dụ 2: He has put out a statement denying the allegation. (Ông ấy đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận cáo buộc)
nghĩa là gì - Ngày 13 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của put out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hi dear take your time >>