Ý nghĩa của từ put forward là gì:
put forward nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ put forward Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa put forward mình

1

0   0

put forward


Cụm động từ:
- Để nêu một ý tưởng hoặc ý kiến, hoặc đề xuất một kế hoạch hoặc người, để người khác xem xét
- Để đóng góp hoặc đưa ra ý kiến
- Để chính thức đề nghị ai đó nên được xem xét cho một công việc hoặc vị trí cụ thể

Có thể được dùng theo cấu trúc put something forward
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của put forward
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< knock out urban sprawl >>