Ý nghĩa của từ pseudo là gì:
pseudo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pseudo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pseudo mình

1

0   0

pseudo


Người nói dối | giả dối
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

pseudo


Giả, giả tạo, không chân thật, giả mạo, không thành thật. | : '''''pseudo'''-scientific garbage'' — một thứ khoa học giả tạo rác rưởi | Tự phụ, kiêu căng, kho [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

pseudo


Tính từ: không chính hãng; giả hoặc giả.
Danh từ: một người tự phụ hoặc không thành thật.
Tiền tố (yếu tố đặt trước một từ làm thay đổi nghĩa hoặc bồi nghĩa cho từ đó): giả vờ và không có thật. Ví dụ như giả khoa học (pseudo-science).
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của pseudo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< virus sequence >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa