Ý nghĩa của từ procurement là gì:
procurement nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ procurement. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa procurement mình

1

0   0

procurement


Sự kiếm được, sự thu được, sự mua được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

procurement


mua hàng.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

3

0   0

procurement


Danh từ:
- Quá trình nhận vật tư
- Quá trình một tổ chức mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cần từ các tổ chức khác
- Hành động để có được hoặc mua sắm một cái gì đó.
- Hành động hoặc nghề nghiệp mua thiết bị và vật tư quân sự.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của procurement
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< proclitic prohibitory >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa