Ý nghĩa của từ positivism là gì:
positivism nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ positivism Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa positivism mình

1

0   0

positivism


Chủ nghĩa thực chứng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của positivism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< continuo positive >>