Ý nghĩa của từ posit là gì:
posit nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ posit Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa posit mình

1

0   0

posit


Thừa nhận, cho là đúng. | Đặt, đặt ở vị trí.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của posit
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< positive Portuguese >>