Ý nghĩa của từ polycarpellary là gì:
polycarpellary nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ polycarpellary Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa polycarpellary mình

1

0   0

polycarpellary


Nhiều lá noãn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của polycarpellary
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< debut debâcle >>