Ý nghĩa của từ playbook là gì:
playbook nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ playbook Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa playbook mình

1

0   0

playbook


Sách ghi lời thoại kịch. | Sơ đồ chiến thuật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của playbook
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< playbill playboy >>