Ý nghĩa của từ phó giam là gì:
phó giam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phó giam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phó giam mình

1

0   0

phó giam


Bắt đem bỏ ngục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phó giam


bắt đem bỏ ngục. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phó giam". Những từ có chứa "phó giam" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . giam phó giam hãm [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phó giam


bắt đem bỏ ngục
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phó giam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mệnh hệ mệnh trời >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa