Ý nghĩa của từ phòng gian là gì:
phòng gian nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phòng gian. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phòng gian mình

1

0   0

phòng gian


Lo liệu trước để ngăn chặn kẻ gian hoạt động.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phòng gian". Những từ có chứa "phòng gian" in its definition in Vietnamese. Viet [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

phòng gian


Lo liệu trước để ngăn chặn kẻ gian hoạt động.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

phòng gian


đề phòng, ngăn chặn kẻ gian hoạt động chú ý công tác phòng gian, bảo mật
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

phòng gian


Lo liệu trước để ngăn chặn kẻ gian hoạt động.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của phòng gian
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mọt sách mỏ hàn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa