Ý nghĩa của từ phòng gĩữ là gì:
phòng gĩữ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phòng gĩữ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phòng gĩữ mình

1

0   0

phòng gĩữ


Đề phòng và ngăn giữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phòng gĩữ


Đề phòng và ngăn giữ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phòng gĩữ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phòng gĩữ": . phòng gĩữ phương giải. Nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phòng gĩữ


Đề phòng và ngăn giữ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của phòng gĩữ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mọt già mọt sách >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa