Ý nghĩa của từ pass bill là gì:
pass bill nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pass bill Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pass bill mình

1

0   0

pass bill


Quy trình lập pháp (lĩnh vực pháp luật)
- Đầu tiên, một đại diện tài trợ một hóa đơn. Dự luật sau đó được giao cho một ủy ban nghiên cứu. Nếu được phát hành bởi ủy ban, dự luật sẽ được đưa vào lịch để bỏ phiếu, tranh luận hoặc sửa đổi. Qua một quá trình về dự luật. Cuối cùng, một ủy ban hội nghị gồm các thành viên Hạ viện và Thượng viện tìm ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản Hạ viện và Thượng viện của dự luật. Dự luật kết quả trả lại cho Hạ viện và Thượng viện để phê duyệt lần cuối. Văn phòng In ấn Chính phủ in dự luật sửa đổi trong một quy trình gọi là ghi danh. Tổng thống có 10 ngày để ký hoặc phủ quyết hóa đơn đã đăng ký.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pass bill
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cài lại win usagi >>