Ý nghĩa của từ outboard là gì:
outboard nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ outboard Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa outboard mình

1

0   0

outboard


Ở phía ngoài tàu, về phía ngoài tàu. | Có máy gắn ở ngoài (tàu). | Ở phía ngoài tàu, về phía ngoài tàu. | Thuyền có máy gắn ngoài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của outboard
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< otherwise outright >>