Ý nghĩa của từ option là gì:
option nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ option. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa option mình

1

1   0

option


– Quyền chọn. Trong giới tài chính, đây là thỏa thuận cho phép một nhà đầu tư mua hoặc bán cái gì đó, v& [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

2

0   0

option


Sự chọn lựa, quyền lựa chọn. | : ''to make one's '''option''''' — lựa chọn | Vật được chọn; điều được chọn. | Quyền mua bán cổ phần (với ngày giờ và [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

option


Trong tiếng Anh, từ "option" là danh từ có nghĩa là sự lựa chọn, quyền lựa chọn (một điều gì đó)
Ví dụ 1: You have many options for this lesson. (Bạn có nhiều sự lựa chọn cho bài học này)
Ví dụ 2: She has no option. (Cô ấy không có quyền lựa chọn)
la gi sister - Ngày 08 tháng 9 năm 2019

4

0   0

option


['ɔp∫n]|danh từ sự chọn lựa, quyền lựa chọnto have little option có ít sự lựa chọnI haven't much option in the matter tôi không có nhiều sự lựa chọn trong vấn đ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của option
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< optimum optometrist >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa