Ý nghĩa của từ operation manager là gì:
operation manager nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ operation manager Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa operation manager mình

1

0   0

operation manager


Người giám sát các nhiệm vụ nhân sự cấp cao, như thu hút nhân tài và thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo và quy trình tuyển dụng. Họ cũng phân tích và cải thiện các quy trình tổ chức, và làm việc để cải thiện chất lượng, năng suất và hiệu quả.

Họ đôi khi được biết đến như một giám đốc điều hành, hoặc COO.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của operation manager
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tyler zinger >>