Ý nghĩa của từ oblique stratification là gì:
oblique stratification nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oblique stratification Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oblique stratification mình

1

0   0

oblique stratification


sự phân tầng xiên
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của oblique stratification
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sore throat Sodium pentobarbital >>