Ý nghĩa của từ obedient là gì:
obedient nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ obedient. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa obedient mình

1

0   0

obedient


Biết nghe lời, biết vâng lời, dễ bảo, ngoan ngoãn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

obedient


Tính từ: ngoan ngoãn
- Làm, hoặc sẵn sàng làm, những gì bạn đã được yêu cầu bởi một người có thẩm quyền
- Đối với con cái thì có tính tình vâng lời cha mẹ hoặc người lớn, hoàn toàn không có xu hướng cãi lời hay làm trái ý.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của obedient
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< obedience object >>