Ý nghĩa của từ nw là gì:
nw nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nw. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nw mình

1

0   0

nw


Hướng Tây Bắc (North -west). | Tây bắc (North -western).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nw


1. viết tắt của north west - chỉ hướng tây bắc trên bản đồ

2. viết tắt của No Worries - không phải lo
- xin lỗi vì đã làm hỏng xe của cậu
- NW

3. viết tắt của No Way - không đời nào
- nw am I going to school tmr - không đời nào mai tao đến trường
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

3

0   0

nw


NW ghi tắt của cụm từ "Net Weight", có nghĩa là trọng lượng tịnh. Trên mỗi bao bì có ghi chỉ số trọng lượng tịnh, tức là trọng lượng của sản phẩm trừ phần bao bì ra
Ví dụ: Một kiện hàng 500kg có trọng lượng tịnh là 450kg. Vậy trọng lượng của bao bì là 50kg
nghĩa là gì - Ngày 08 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của nw
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nt odevity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa