Ý nghĩa của từ nspcc là gì:
nspcc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nspcc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nspcc mình

1

0   0

nspcc


Hiệp hội quốc gia ngăn ngừa nạn ngược đãi thiếu nhi (National Society for the Prevention of Cruelty for Children).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của nspcc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nsb nt >>