Ý nghĩa của từ nhũng là gì:
nhũng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nhũng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhũng mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nhũng


Quấy rối, quấy rầy. | : ''Quan tham lại '''nhũng'''.'' | : ''Thằng bé '''nhũng''' quá.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nhũng


đg. Quấy rối, quấy rầy: Quan tham lại nhũng; Thằng bé nhũng quá.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhũng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nhũng": . nhang nhãng nháng nhăng nhằng nhẳng nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nhũng


đg. Quấy rối, quấy rầy: Quan tham lại nhũng; Thằng bé nhũng quá.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< nhũ tương nhược >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa