Ý nghĩa của từ nghi tiết là gì:
nghi tiết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nghi tiết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghi tiết mình

1

0   0

nghi tiết


Cách thức nhất định trong một cuộc lễ. | : '''''Nghi tiết''' tế thần.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nghi tiết


Cách thức nhất định trong một cuộc lễ: Nghi tiết tế thần.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghi tiết". Những từ có chứa "nghi tiết" in its definition in Vie [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nghi tiết


Cách thức nhất định trong một cuộc lễ: Nghi tiết tế thần.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

nghi tiết


(Từ cũ) như nghi thức nghi tiết lễ tế thần
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của nghi tiết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghi ngại phung phúng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa