Ý nghĩa của từ nghịch ý là gì:
nghịch ý nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nghịch ý. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghịch ý mình

1

0   0

nghịch ý


Trái với ý muốn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nghịch ý


Trái với ý muốn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghịch ý". Những từ có chứa "nghịch ý" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . nghề nghỉ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nghịch ý


Trái với ý muốn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của nghịch ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oe oe nghịch đảo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa