Ý nghĩa của từ ngọc chỉ là gì:
ngọc chỉ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ngọc chỉ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngọc chỉ mình

1

0   0

ngọc chỉ


Tờ chiếu của vua.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngọc chỉ


Cg. Ngọc chiếu.Tờ chiếu của vua.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngọc chỉ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ngọc chỉ": . ngọc chỉ ngọc chi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngọc chỉ


Cg. Ngọc chiếu.Tờ chiếu của vua.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ngọc chỉ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quán triệt quán chỉ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa