Ý nghĩa của từ ngấy sốt là gì:
ngấy sốt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngấy sốt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngấy sốt mình

1

0   0

ngấy sốt


Cảm thấy hơi sốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngấy sốt


Cảm thấy hơi sốt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngấy sốt". Những từ có chứa "ngấy sốt" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . ngắt ng [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngấy sốt


Cảm thấy hơi sốt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngấy sốt


(Ít dùng) như gấy sốt người hơi ngấy sốt
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của ngấy sốt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quý giá quý báu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa