Ý nghĩa của từ mọt già là gì:
mọt già nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ mọt già. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mọt già mình

1

0   0

mọt già


Mọt dân có nhiều kinh nghiệm bóc lột.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

mọt già


Mọt dân có nhiều kinh nghiệm bóc lột.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mọt già". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mọt già": . mất giá mọt già
Nguồn: vdict.com

3

0   0

mọt già


Mọt dân có nhiều kinh nghiệm bóc lột.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của mọt già
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phòng khi phòng gĩữ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa