Ý nghĩa của từ múa rìu qua mắt thợ là gì:
múa rìu qua mắt thợ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ múa rìu qua mắt thợ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa múa rìu qua mắt thợ mình

1

0   0

múa rìu qua mắt thợ


Biểu diễn trình độ thấp kém của mình trước mắt người có trình độ hơn hẳn mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của múa rìu qua mắt thợ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chuột sa chĩnh gạo gậy ông đập lưng ông >>