Ý nghĩa của từ luyện đan là gì:
luyện đan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ luyện đan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa luyện đan mình

1

0   0

luyện đan


Thuật tìm cách biến đổi kim loại thường thành kim loại quý như bạc, vàng. . . ở thời đại Trung cổ bên châu Âu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

luyện đan


Thuật tìm cách biến đổi kim loại thường thành kim loại quý như bạc, vàng... ở thời đại Trung cổ bên châu Âu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "luyện đa [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

luyện đan


Thuật tìm cách biến đổi kim loại thường thành kim loại quý như bạc, vàng... ở thời đại Trung cổ bên châu Âu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của luyện đan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trầm ngâm trầm nghị >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa