Ý nghĩa của từ look up to là gì:
look up to nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ look up to Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa look up to mình

1

0   0

look up to


Nghĩa của cụm động từ:
- Để ngưỡng mộ và tôn trọng ai đó
- Để noi gương ai đó hoặc trở thành một người giống tấm gương đó.
Ví dụ: Tôi muốn trở thành người mẹ vĩ đại như mẹ của tôi. (My mother is the one who I look up to is powerfull woman).
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của look up to
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< head over heels old sport >>