Ý nghĩa của từ liễm dung là gì:
liễm dung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ liễm dung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa liễm dung mình

1

0   0

liễm dung


Nghiêm chỉnh dáng điệu để tỏ ý tôn trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

liễm dung


Nghiêm chỉnh dáng điệu để tỏ ý tôn trọng. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "liễm dung". Những từ có chứa "liễm dung" in its definition in Vietnamese. Vietnamese [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

liễm dung


Nghiêm chỉnh dáng điệu để tỏ ý tôn trọng
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của liễm dung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trẻ măng liệt bại >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa