Ý nghĩa của từ leo dây là gì:
leo dây nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ leo dây. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa leo dây mình

1

0   0

leo dây


Nói người làm trò xiếc đi đứng trên một cái dây căng thẳng trên không.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

leo dây


Nói người làm trò xiếc đi đứng trên một cái dây căng thẳng trên không.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

leo dây


Nói người làm trò xiếc đi đứng trên một cái dây căng thẳng trên không.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của leo dây
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trống con trống chầu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa