Ý nghĩa của từ lỡ cơ là gì:
lỡ cơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ lỡ cơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lỡ cơ mình

1

0   0

lỡ cơ


Bỏ mất dịp tốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

lỡ cơ


Bỏ mất dịp tốt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lỡ cơ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "lỡ cơ": . la cà La Chí lã chã lá cải lai cảo lại c [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

lỡ cơ


Bỏ mất dịp tốt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của lỡ cơ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trung đường trung thực >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa