Ý nghĩa của từ kymogram là gì:
kymogram nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kymogram. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kymogram mình

1

0   0

kymogram


Bản ghi bằng máy ghi sóng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kymogram


Kỹ thuật - y học ba động đồ Kỹ thuật - y học ba động đồ
Nguồn: dict.vietfun.com

Thêm ý nghĩa của kymogram
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kumquat kymograph >>