Ý nghĩa của từ kremlinology là gì:
kremlinology nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kremlinology Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kremlinology mình

1

0   0

kremlinology


Sự nghiên cứu chính sách của chính phủ Liên Xô (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của kremlinology
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kremlin kreuzer >>