Ý nghĩa của từ know all men by these presents là gì:
know all men by these presents nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ know all men by these presents Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa know all men by these presents mình

1

0   0

know all men by these presents


có nghĩa là " Xin thông báo tới tất cả mọi người rằng "
ví dụ: KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, All the documents signed by Mr Kevin are valid from Tuesday
( xin thông báo với tất cả mọi người rằng, tất cả mọi tài liệu được ký bởi ông Kevin có hiệu lực từ thứ 3)
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của know all men by these presents
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< liêu trai lm >>