Ý nghĩa của từ kiệt lực là gì:
kiệt lực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kiệt lực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kiệt lực mình

1

0   0

kiệt lực


Không còn sức nữa. | : ''Làm đến '''kiệt lực'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kiệt lực


Không còn sức nữa: Làm đến kiệt lực.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

kiệt lực


Không còn sức nữa: Làm đến kiệt lực.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

kiệt lực


như kiệt sức làm đến kiệt lực
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của kiệt lực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kiện khang kiệt tác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa