Ý nghĩa của từ khuông phù là gì:
khuông phù nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ khuông phù. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khuông phù mình

1

0   0

khuông phù


Giúp đỡ, ủng hộ một triều đại (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khuông phù


Giúp đỡ, ủng hộ một triều đại (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khuông phù". Những từ có chứa "khuông phù" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dic [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khuông phù


Giúp đỡ, ủng hộ một triều đại (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của khuông phù
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rung rinh run run >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa