Ý nghĩa của từ khăn trắng là gì:
khăn trắng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ khăn trắng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khăn trắng mình

1

0   0

khăn trắng


Khăn bằng vải trắng dùng để trở.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khăn trắng


Khăn bằng vải trắng dùng để trở.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khăn trắng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "khăn trắng": . khăn trắng khẩ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khăn trắng


Khăn bằng vải trắng dùng để trở.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của khăn trắng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tòng lai tòng chinh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa