Ý nghĩa của từ jailbreak untethered là gì:
jailbreak untethered nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jailbreak untethered Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jailbreak untethered mình

1

0   0

jailbreak untethered


đây là một phần mềm, một dạng công cụ bẻ khóa cho các phiên bản thiết bị điện tử chạy IOS, nhằm mở khóa để sử dụng thiết bị với một nhà mạng từ quốc gia khác.
Thuy Anh Ott - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của jailbreak untethered
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< it about time uyen >>