Ý nghĩa của từ ix là gì:
ix nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ix Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ix mình

1

0   0

ix


viết tắt của "ion exchange" có nghĩa: quá trình trong đó các ion được trao đổi giữa một giải pháp và một rắn không hòa tan, thường là một loại nhựa. Nó được sử dụng để làm mềm nước, để tách đồng vị phóng xạ, và để làm sạch hóa chất công nghiệp nhất định
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ix
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< il show off >>